Nejlepší prostory pro Vaše podnikání nebo bydlení v Sokolově

Výše nájemného a termíny plateb při pronájmu bytu

  

 

Při podpisu nájemní smlouvy k bytu se vždy skládá jistota 10.000,- Kč + 1. nájem + 1. záloha na elektřinu a plyn !!!

 

Při podpisu nájemní smlouvy se skládá jistota ve výši 10.000,- Kč, kterou nájemce zajišťuje řádné užívání bytu. Při skončení nájemní smlouvy může být jistota použita na odstranění případných závad na bytě a na úhradu případných dluhů z užívání bytu. Pokud nebudou žádné dluhy související s užíváním bytu a byt bude uveden do původního stavu, bude nevyčerpaná část jistoty popřípadě celá jistota vrácena nájemci.

 

Nájemné za byt činí 115,- Kč/m2 + 55,- Kč/m2 za dřevěné mezipatro v bytech 2.NP za měsíc. To je čistý nájem, ke kterému se ještě připočítávají paušální poplatky za služby spojené s užíváním bytu (popsané níže).


Služby spojené s užíváním bytu jsou například: odvoz odpadu, úklid společných prostor, užívání výtahu, pojištění budovy, prevence požární ochrany, osvětlení schodišť a nádvoří, služby údržby objektu (zajišťuje drobné opravy v bytě - např. protékání WC, apod.)

 

 

Výše paušálních úhrad za služby spojené s užíváním bytu:

za první osobu užívající byt                 1.400,- Kč/měsíc

za druhou osobu užívající byt                 250,- Kč/měsíc

třetí a každá další osoba                         100,- Kč/měsíc

 

 

Příklad výpočtu výše měsíčního nájemného a služeb

Obytná plocha bytu - 77,6 m2, počet osob užívajících byt - 4 osoby:

Čisté nájemné:  77,6 m2 x 115,- Kč = 8.924,- Kč

Paušál za služby:  1.400,- Kč + 250,- Kč + 100,- Kč + 100,- Kč = 1.850,- Kč

Celkem: 10.774,- Kč/měsíc

 


Termíny plateb při pronájmu bytu

Nájemné a související služby jsou splatné vždy první den v měsíci na příslušný měsíc. Z toho je patrné, že při podpisu nájemní smlouvy skládá nájemce vždy jistotu ve výši 10.000,- Kč a alikvotní část nájmu (v závislosti na dni podpisu nájemní smlouvy). Nájemné se platí na základě platebního kalendáře vystaveného pronajímatelem.

Elektřina a plyn se platí zálohově. Pronajímatel stanoví měsíční zálohy na úhradu spotřeby elektřiny a plynu, splatné do 15. dne příslušného měsíce. Platí se na základě platebního kalendáře vystaveného pronajímatelem. Vyúčtování skutečné spotřeby elektřiny a plynu se provádí jedenkrát ročně (nebo při skončení nájmu) na základě odečtu elektroměru a plynoměru (dle podkladů příslušného distributora). Platí se na základě faktury vystavené pronajímatelem se splatností 14 dní od vystavení.

Vodné a stočné vyúčtuje pronajímatel formou přefakturace na základě odečtu vodoměru ve čtvrtletních cyklech (dle podkladů příslušného distributora). Platí se na základě faktury vystavené pronajímatelem se splatností 14 dní od vystavení.

 

Informace o možnostech využití nádvoří

Budova je čtvercového tvaru s nádvořím uprostřed.  Na nádvoří objektu je instalována závora, aby se zamezilo vjezdu cizích vozidel.

Nájemníci bytů, kteří vlastní ovladač k závoře, mohou parkovat na nádvoří pouze přes noc a o víkendu, kdy tam nezajíždějí nájemníci nebytových prostor a zásobování. To znamená, že pro nájemníky bytů je parkování povoleno:

Po - Pá     od 1600  do 800 hod.

So - Ne     celých 24 hod. (tzn. od pátku 1600 do pondělí 800 hod.)

 
Na nádvoří objektu se nachází rampa pro zásobování prodejen. Před rampou není povoleno stání vozidel !!!

Kontaktujte nás
Váš email:
Předmět:
Text zprávy:
Antispam otázka: Počet měsíců v roce