Informace k pronájmu nebytových prostor

Firma H centrum Sokolov, s.r.o. se zabývá pronájmem nebytových prostor, bytů a venkovních ploch v centru města Sokolova. H centrum Sokolov, s.r.o. se nachází na adrese: Křížová 168, 356 01 Sokolov. Objekt firmy je kamenná budova v sousedství Městské tržnice (blízko Starého náměstí). Jedná se o budovu, která má 3 nadzemní podlaží. V 1. a části 2. nadzemního podlaží se pronajímají nebytové prostory. V části 2. a 3. nadzemním podlaží se pronajímají byty.

Schéma prvního a druhého podlaží si můžete stáhnout a prohlédnout ve formátu PDF:

Stáhnout H-centrum-Sokolov-1np.pdf (270kb)
Stáhnout H-centrum-Sokolov-2np.pdf (270kb)

Výše nájemného při pronájmu nebytových prostor:

Nájemné za nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží začíná od 130,- Kč za m2 /měsíc (cenu určuje umístění prodejny v objektu).
Nájemné za nebytové prostory v 2. nadzemním podlaží začíná od   60,- Kč za m2 /měsíc (cenu určuje umístění prodejny v objektu).

Kroky potřebné k pronájmu nebytových prostor

  1. Kontaktovat správu H centra Sokolov, s.r.o. – p. David Krejčí, tel.: 777 005 072, za účelem vzájemného předání informací o nebytovém prostoru a prohlídky objektu.
  2. Doložení potřebných dokladů – živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku, registrace k DPH (pokud je zájemce o prostor plátce DPH).
  3. Vyhotovení nájemní smlouvy pronajímatelem.
  4. Předání nebytových prostor, klíčů a ostatních náležitostí po podpisu nájemní smlouvy.

Způsob úhrady nájemného a souvisejících nákladů

Nájemné a paušální platby za služby (využití výtahu, úklid společných prostor, odvoz odpadu, srážková voda, pojištění nemovitosti, služby požární ochrany) – jsou splatné měsíčně na základě  faktury (daňového dokladu) pronajímatele, vždy k 15. dni příslušného měsíce.

Elektřina a plyn – nájemník se buď přihlásí k odběru jednotlivých médií u příslušného distributora sám nebo v případě, že je přihlášen k odběru pronajímatel, stanoví tento měsíční zálohy na úhradu spotřeby elektřiny a plynu. Zálohy jsou splatné do 15. kalendářního dne stávajícího měsíce na základě platebního kalendáře vystaveného pronajímatelem. Po úhradě zálohy na spotřebu elektřiny nebo plynu je plátcům DPH vystaven daňový doklad o přijetí platby. Skutečné náklady na spotřebu elektřiny a plynu vyúčtuje pronajímatel jedenkrát ročně a rovněž při skončení nájmu na základě odečtu elektroměru či plynoměru formou faktury (daňového dokladu) dle podkladů příslušného distributora.

Vodné a stočné – náklady na vodu vyúčtuje pronajímatel formou přefakturace na základě odečtu vodoměru ve čtvrtletních cyklech (nebo při skončení nájmu) dle podkladů příslušného distributora.

Informace o možnostech využití nádvoří

Budova je čtvercového tvaru s nádvořím uprostřed. Na nádvoří objektu je instalována závora, aby se zamezilo vjezdu cizích vozidel. K závoře je nainstalován rovněž intercom, aby mohla vozidla zásobující prodejny požádat o otevření závory na dálku. Nájemníci nebytových prostor a jejich klienti mohou využít nádvoří k parkování, složení či vyložení nákladu nebo přepravovaných osob. Stání vozidel na nádvoří je však vzhledem k prostorové kapacitě povoleno pouze nájemníkům, kteří vlastní ovladač k závoře (je vydáván na vyžádání po složení vratné zálohy 3.000,- Kč).

Na nádvoří objektu se nachází rampa pro zásobování prodejen. Před rampou není povoleno stání vozidel !!!