Pokyny k ovládání automatické závory

Servis zajišťuje: REVOZ industrie, s.r.o., Sokolov, tel: 608 222 160, 608 222 499

PŘI  VJEZDU:

TLAČÍTKEM KLÍČE domovního telefonu (intercomu) – cizí návštěva nebo zásobování se prostřednictvím domovního audiotelefonu ohlásí nájemci – ten krátkým stiskem tlačítka klíče na domovním telefonu otevře závoru. BEZKONTAKTNÍM ČIPEM na vzdálenost do 6 cm od anténní čtečky (v klidu svítí červená LED) – přiložení čipu je signalizováno krátkým pípnutím a rozsvícením zelené LED kontrolky na čtečce. Pohyb závory je doprovázen oranžovým majákem. Doba zvednutí závory je 20 sekund, ale průjezdem vozidla se zkrátí na 4 sekundy od průjezdu bezpečnostní fotobuňkou.

PŘI  VÝJEZDU:

AUTOMATICKY – při odjezdu z areálu najíždějte pomalu do vzdálenosti cca 1 m od závory – detektor registrující přítomnost vozidla, který je umístěn pod dlažbou, vydá povel k zvednutí závory. Pokud se vozidlo nerozjede, je doba zvednutí závory časově neomezena. Po zacouvání zpět dojde k uzavření závory po uplynutí 20 sekund. Průjezd vozidla fotobuňkou zkrátí otevření závory na 4 sekundy po fotobuňce. Pohyb závory je doprovázen oranžovým majákem. Doba zvednutí závory je 20 sekund, ale průjezdem vozidla se zkrátí na 4 sekundy od průjezdu bezpečnostní fotobuňkou.

Bezpečnost:

• Bliká-li oranžový MAJÁK, nebo VJÍŽDÍ / VYJÍŽDÍ vozidlo – JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT do prostoru závory – nebezpečí úrazu nebo škody !!! • Automatické zavírání je zamítnuto nebo přerušeno, pokud je detekována překážka (osoba, vozidlo) v prostoru závory – mezi fotobuňkami, anebo stojící vozidlo v prostoru výstupního detektoru vozidla (detektor vozidla je umístěn mezi 1. a 2. metrem od ramena závory). • Zajistěte ovládací místo (domovní telefon) před zneužitím nepovolanou osobou. • Nevpouštějte do areálu cizí motorová vozidla. • Neparkujte v blízkosti závory a na místě detektoru přítomnosti vozidla – cca 3 m před závorou. • Čipy přiděluje a odebírá pouze správce systému. Případnou ztrátu čipu (číslo čipu) nahlaste neprodleně správci – zamezte zneužití. • Při výpadku proudu může závoru odblokovat ručně pouze správa nebo údržba objektu. • Pokud dojde k výpadku el. proudu při otevřené závoře, tato se po obnově el. proudu a otestování systému do cca 20 sec automaticky uzavře. Během testování systému závory je zakázáno parkování na místě výjezdního detektoru vozidla (do 3 m před závorou). Servis zajišťuje: REVOZ industrie, s.r.o., Sokolov, tel: 608 222 160, 608 222 499